Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


 

 

 

 

  Adat Adatközzététel Archív adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Letölthető dokumentumok:

Jogszabályok_RESZIK_2021 04 19.pdf

SZMSZ_RESZIK_2024 04 09.pdf

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_RESZIK_2020 09 28.pdf

Jogszabályok_RESZIK_2020 12 12_Archív.pdf

SZMSZ_RESZIK_2015 11 02_ Archiv.pdf

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 Szervezetünkre nem releváns  
3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 Szervezetünk nem releváns  
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez  szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 Szervezetünkre nem releváns  
5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy  költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Letölthető dokumentumok:

Közszolgáltatások_RESZIK_2021 04 12.pdf

Közszolgáltatások_RESZIK_2020 12 12_Archív.pdf
6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  

Név Nyilvántartások

Formátum: Szöveges dokumentum

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Lásd részletesen: http://reszik.hu/adatvedelem

Letölthető dokumentumok:

A hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_RESZIK_2020 09 28.pdf

Előzetes adatkezelési tájékoztatók (nyilvántartásonként):

http://reszik.hu/adatvedelem
 

További (archív) információk:

http://reszik.hu/adatvedelem

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 Szervezetünkre nem releváns  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  Szervezetünkre nem releváns  
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától

 Szervezetünkre nem releváns  
10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

 http://reszik.hu/hirek  
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Szervezetünkre nem releváns  
12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 
ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 Szervezetünkre nem releváns  
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó  személy neve

 

Letölthető dokumentumok:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_RESZIK_2020 09 28.pdf

Illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége: Titkárság telefon:

06/-1-354 0779, 06/-1-4665978                                                

email: reszik@reszik.hu

Adatvédelmi tisztviselő, elérhetősége:
Kanalas-Aranyos Réka
cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
telefonszám: +36 20 4787563

email: 

adatvedelmi.tisztviselo@baptistasegely.hu

Egyéb információk 

http://reszik.hu/adatvedelem
 
14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk

Szervezetünkre nem releváns  
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Letölthető dokumentumok:

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 III.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 IV.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2021 I.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2021 II.pdf

 

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 III.pdf

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 IV.pdf

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2021 I.pdf

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2021 II.pdf

 

Éves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020.pdf

Éves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020.pdf

Munkaerőköltség-felvétel_RESZIK_2020.pdf

 

Letölthető dokumentumok:

Éves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2019_Archív.pdf

Éves munkaügyi jelentés_RESZIK_2019_Archív.pdf

 

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2019 III._Archív.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2019 IV._Archív.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 I._Archív.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 II._Archív.pdf

 

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2019 III._Archív.pdf

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2019 IV._Archív.pdf

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020  I._ Archív.pdf

Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 II._Archív.pdf

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  Szervezetünkre nem releváns  
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

 Szervezetünkre nem releváns  
18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 Szervezetünkre nem releváns  
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével,
valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében
levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével 

 Szervezetünkre nem releváns  
20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető
változata 

 Szervezetünkre nem releváns  
21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 

 Szervezetünkre nem releváns  
22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
jogorvoslati tájékoztatás 

 Szervezetünkre nem releváns  
23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, 
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

 Szervezetünkre nem releváns  
24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szövege 

 Szervezetünkre nem releváns  
25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz,
közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére 

 Szervezetünkre nem releváns  

 

 

Letölthető fájlok
pdf, 289.95 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2019 III._Archív.pdf Letöltés
pdf, 288.27 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2019 IV._Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.07 MB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 IV.pdf Letöltés
pdf, 341.82 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 III.pdf Letöltés
pdf, 361.65 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2019 III._Archív.pdf Letöltés
pdf, 362.50 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 III.pdf Letöltés
pdf, 361.90 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2019 IV._Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.44 MB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 IV.pdf Letöltés
pdf, 216.90 KB Éves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 346.27 KB Éves munkaügyi jelentés_RESZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 271.03 KB Jogszabályok_RESZIK_2021 04 19.pdf Letöltés
pdf, 462.63 KB Jogszabályok_RESZIK_2020 12 12_Archív.pdf Letöltés
pdf, 303.01 KB Közszolgáltatások_RESZIK_2021 04 12.pdf Letöltés
pdf, 526.34 KB Közszolgáltatások_RESZIK_2020 12 12_Archív.pdf Letöltés
pdf, 121.66 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2021 I.pdf Letöltés
pdf, 186.49 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2021 I.pdf Letöltés
pdf, 293.49 KB Éves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 205.49 KB Éves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 267.64 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 I_Archív.pdf Letöltés
pdf, 336.40 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 I_Archív Letöltés
pdf, 168.19 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2021 II.pdf Letöltés
pdf, 202.14 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2021 II.pdf Letöltés
pdf, 224.77 KB Munkaerőköltség-felvétel_RESZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 336.04 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_RESZIK_2020 II_Archív.pdf Letöltés
pdf, 362.42 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_RESZIK_2020 II_Archív.pdf Letöltés
pdf, 827.28 KB adatkezelesi-es-adatvedelmi-szabalyzat_reszik_2022 02 09.pdf. Letöltés
pdf, 8.31 MB SZMSZ_RESZIK_2015 11 02_Archiv.pdf Letöltés
pdf, 8.07 MB SZMSZ_RESZIK_2024 04 09.pdf Letöltés
Top